QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu HPS
Tải về nội dung thông báo: Tài liệu
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016. Tải về: Tài liệu
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chứng
Báo cáo tài chính bán niên năm 2015
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2015. Tải về: Tài liệu
Báo cáo thường niên năm 2014
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2014. Tải về: Tài liệu
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014. Tải về: Tài liệu
Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2014
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2014. Tải về: Tài liệu
Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2014
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2014. Tải về: Tài liệu
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. Tải về: Tài liệu
Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2014
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2014. Tải về: Tài liệu
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014. Tải về: Tài liệu
Báo cáo thường niên năm 2013
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2013. Tải về: Tài liệu
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán)
Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán). Tải về: Tài liệu
Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng Đá Hòa Phát
Tải về nội dung điều lệ: Tài liệu
Báo cáo tài chính năm 2012 (03/04/2013 | 12:27)
Báo cáo tài chính năm 2011 (29/03/2012 | 11:24)
Báo cáo tài chính năm 2010 (31/03/2011 | 10:58)